പോരാ പോരാ നാളില്‍ നാളില്‍...


Zaya, the little smile