വിഷുദിനാശംസകള്‍


കാലമിനിയുമുരുളും വിഷുവരും വര്‍ഷം വരും തിരുവോണം വരും... പിന്നെയോരോ തളിരിനും പൂ വരും കായ് വരും.. അപ്പൊ ആരെന്നുമെന്തെന്നുമാര്‍ക്കറിയാം!